وکیوم های هوگر

وکیوم بزرگراه دونفره

طراحی و تولید شرکت هوگر

وکیوم برجینو

طراحی و تولید شرکت هوگر

وکیوم رینگ دینگ دینگ

طراحی و تولید شرکت هوگر

وکیوم بزرگراه چهار نفره

طراحی و تولید شرکت هوگر

توکی

طراحی و تولید شرکت هوگر

مووودینگ

طراحی و تولید شرکت هوگر